ഷാൻഡോംഗ് റെയ്മാൻ മെഷീൻ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.

ADD: 6th നില, ഹുയാൻവാൻ ബിസിനസ് ബില്ഡ്, ഗവേണ റോഡ് റോഡും Guhuai Road, റെന്ചെങ്ങ് ജില്ല, ജൈനിംഗ്, ഷാന്ഡോങ്, ചൈന (മെയിന്ലാന്റ്)

ടെൽ: 0086-0537-2031733

ഫാക്സ്: 0086-0537-2580005